Ogólne Warunki Umów (OWU) (OWU)

Ogólne Warunki Umów (OWU) zawieranych
przez Acrylicpool sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

§ 1 Zakres zastosowania Ogólnych Umów

Niniejszy dokument Ogólnych Warunków Umów (OWU) ma zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży oraz świadczenia usług zawieranych przez spółkę Acrylicpool sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (w dalszej części dokumentu: Spółka lub Wykonawca) i obowiązuje w zakresie nieuregulowanym odmiennie wprost w treści składanych przez Spółkę ofert oraz umów zawieranych z kontrahentami będącymi przedsiębiorcami zgodnie z treścią art. 431 Kodeksu Cywilnego.

 1. Ogólne Warunki Umów (OWU) stanowią, z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, integralną część umów zawieranych przez spółkę Acrylicpool sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 2. Aktualnie obowiązująca treść Ogólnych Warunków Umów (OWU) dostępna jest na stronie internetowej spółki Acrylicpool sp. z o.o w Gdańsku pod adresem www.acrylicpool.eu/owu
 3. Dokument Ogólnych Warunków Umów (OWU) uważa się za przedstawiony kontrahentowi, w przypadku powołania się na niego przez spółkę Acrylicpool sp. z .o.o. w Gdańsku w treści składanej oferty, odpowiedzi na ofertę, potwierdzeniu realizacji zamówienia lub w umowie, pod warunkiem jednoczesnego doręczenia kontrahentowi kopii dokumentu w wersji elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail, lub wskazaniem kontrahentowi adresu strony internetowej Spółki, pod którym dostępna jest treść Ogólnych Warunków Umów (OWU).
 4. Dokument Ogólnych Warunków Umów (OWU) określa w szczególności kwestie techniczne i produkcyjne związane z technologią akrylową w branży basenowej, o istotnym znaczeniu dla usług świadczonych przez spółkę Acrylicpool sp. z o.o. w Gdańsku.

§ 2 Dane Spółki

 1. Dane identyfikacyjne i adresowe spółki Acrylicpool sp. z o.o. :

Acrylicpool sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.Chmielna 26/115, GDAŃSK 80-748, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000950135, NIP:5842813657, tel. 607976797, e-mail: dawid@acrylicpool.eu

Osobą wyznaczoną do bieżącej obsługi kontrahentów w imieniu spółki Acrylicpool sp. z o.o. w Gdańsku jest Pan Arkadiusz Hadaś, tel. 537 934 797 , e -mail: arek@acrylicpool.eu

§ 3 Zagadnienia techniczne oraz specyfikacja usług świadczonych przez Acrylicpool sp. z o.o. w ramach składanych ofert
i zawieranych umów

 1. W ramach świadczonych usług spółka Acrylicpool sp. z o.o. w Gdańsku wydaje kontrahentom przy sprzedaży lub montażu szkła akrylowego (PMMA) atesty producenta oraz oświadczenie wykonawcy o dopuszczeniu do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
 2. Wyroby materiałowe ze szkła akrylowego oferowanego przez spółkę Acrylicpool sp. z o.o. w Gdańsku jako wykonawcę posiadają następujące własności użytkowe:
 3. tolerancja wymiarów: 3 mm na 1mb produktu;
 4. odchyłka kąta 5%;
 5. ugięcie materiału 1/250;
 6. wielkość spoiny zależna jest od warunków i dokładności wykonania żelbetów.
 7. W przypadku wydania dokumentacji przez Spółkę jako wykonawcę, dokumentacja określa maksymalne dopuszczalne ugięcie PMMA.
 8. Spółka jako wykonawca wydaje kontrahentom po zakończonym montażu instrukcję zalania zbiornika. W przypadku braku wydania instrukcji zalania zbiornika, przyjmuje się, że zalanie zbiornika nie może być szybsze niż 25 cm/h słupa cieczy. Zalanie zbiornika może nastąpić najwcześniej po 14 dniach od zakończenia montażu. Negatywne skutki zalania zbiornika w sposób sprzeczny z wydaną kontrahentowi instrukcją zalania zbiornika, lub w przypadku braku jej wydania – w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy lub Ogólnych Warunków Umów, nie obciążają Spółki jako wykonawcy. Powyższe dotyczy w szczególności wcześniejszego lub szybszego zalania zbiornika.
 9. Użycie przez Kontrahenta chemii basenowej w ponadnormatywnych ilościach, nieatestowanej lub w jakikolwiek sposób niewłaściwie użytej, może naruszyć integralności uszczelek i spowodować konieczność ich naprawy. Będzie ona realizowana jako dodatkowo płatne zlecenie.
 10. Spółce jako Wykonawcy przysługuje prawo do stałego oznaczenia dostarczonego produktu swoją identyfikacją wizualną, przy czym pole powierzchni identyfikacji nie będzie przekraczać wymiarem pola powierzchni A5.
 11. Spółce jako wykonawcy przysługuje prawo do używania w swoich działaniach marketingowych dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac.
 12. Rodzaj i specyfikacja chemii budowlanej jak też całość procesu technologicznego stanowią tajemnice przedsiębiorstwa spółki Acrylicpool sp. z o.o. jako wykonawcy. Wykonawca nie zezwala na dokumentowanie procesu montażu na żadnych nośnikach i w żadnej formie.

§ 4 Zasady realizacji umów, odpowiedzialność Spółki jako wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.

 1. Spółka jako wykonawca przystępuje do montażu zamówionego produktu w umówionym przez strony terminie, po umożliwieniu przez zamawiającego kontrahenta dostępu do placu budowy lub miejsca montażu.
 2. W przypadku niezapewnienia przez zamawiającego kontrahenta dostępu wykonawcy do placu budowy lub miejsca montażu, zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań w celu zapewnienia warunków umożliwiających wykonawcy dokonanie montażu. Czas trwania realizacji zlecenia oraz termin zakończenia montażu ulega przedłużeniu o okres odpowiadający długością opóźnieniu w zapewnieniu wykonawcy dostępu do placu budowy lub miejsca montażu.
 3. W przypadku niezawinionego przez Spółkę jako wykonawcę braku dostępu do placu budowy, miejsca montażu lub możliwości rozładunku, kontrahentowi Spółki zostanie naliczona opłata postojowa w wysokości 700 USD, za każdy dzień przebywania ekipy montażowej na placu budowy.
 4. W przypadku rażących błędów w przygotowaniu przez zamawiającego kontrahenta konstrukcji do montażu (w szczególności żelbety, konstrukcja stalowa) wykonawcy ma prawo do zmiany terminu montażu do czasu usunięcia braków technicznych.
 5. Montaż akryli przez Spółkę jako wykonawcę, możliwy jest do wykonania w temperaturze od 10 do 25 stopni Celcjusza. W przypadku parametrów niższych lub wyższych wykonawca montuje namiot cieplny lub schładza materiał.
 6. Ostateczny szlif/polerowanie akryli przez wykonawcę następuje po zejściu z budowy wszystkich innych ekip budowlanych, których prace mogą mieć wpływ na akryl (np. wykonanie tynków z ich szlifowaniem). W procesie realizacji zamówienia zamawiający kontrahent jest zobowiązany do współdziałania w tym zakresie z wykonawcą i zapewnienia warunków umożliwiających prawidłowe wykonanie szlifów i polerowania.
 7. W przypadku choćby częściowego opóźnienia zamawiającego kontrahenta w płatności zgodnie z określonym przez strony harmonogramem, wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania procesu montażu do czasu uregulowania płatności. W takim przypadku czas trwania realizacji zlecenia oraz termin zakończenia montażu ulega przedłużeniu o okres odpowiadający długością opóźnieniu w płatności przez zamawiającego.

§ 5 Zasady realizacji

 1. W przypadku stwierdzenia nieszczelności w montażu akryli, wykonawca przeprowadza uszczelnienie przy zastosowaniu właściwego procesu technologicznego, tj. uszczelnienia po zalaniu wodą przy pomocy iniekcji żywicznej oraz innych technik.
 2. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji zamówienia konieczności opróżnienia zbiornika z wody i dokonania powtórnego zalania zbiornika, koszty zużycia wody obciążają Zamawiającego kontrahenta.
 3. Prawidłowym i dopuszczalnym zjawiskiem w zakresie stosowanej przez wykonawcę technologii jest samouszczelnienie uszczelek po zalaniu wodą, co akceptuje zamawiający kontrahent z chwilą zawarcia umowy.

§ 6 Pozostale zasady

 1. Wykonawcy przysługuje prawo do dokonywania napraw panelu akrylowego, w przypadku, gdy naprawa nie zmniejsza właściwości technicznych akrylu i nie wpływa na estetykę panelu.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia mechaniczne akrylu powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji, w tym niewłaściwe czyszczenie (np. za pomocą środków zawierających amoniak) przez zamawiającego. W takim przypadku koszty ewentualnej naprawy obciążają zamawiającego.
 3. Wykonanie prac w zakresie polerowania, szlifowania lub jakichkolwiek innych prac mechanicznych na materiale dostarczonym przez Spółkę jako wykonawcę, dokonane przez obcego podwykonawcę lub inny podmiot, którego nie zaakceptował wykonawca, wyłącza odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji.
 4. Wykonawca może co 6 miesięcy dokonać inspekcji technicznej na miejscu realizacji i w takim wypadku Klient jest zobowiązany do udostępnienia miejsca realizacji i wyrażeni zgody na wykonanie dokumentacji fotograficznej lub ewentualnego pobrania próbek uszczelek w celu wykonania badań technicznych.
UWU wzorzec

social media

we are also available on social media:

Facebook

Youtube

Instagram

Let’s stay in contact

 

We will be happy to answer your question

send us a message